Начало English Русский
екскурия в несебър
landmarks

Условия за ползване на мобилното приложение

1. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ » 2. УСЛУГИТЕ » ВИДОВЕ УСЛУГИ » ЛИЦЕНЗ » ОГРАНИЧЕНИЯ » ТРЕТИ ЛИЦА – ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ » СОБСТВЕНОСТ » 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА » ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ » ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ » ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ » ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ » СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ » ДОСТЪП ДО МРЕЖА И УСТРОЙСТВА » 4. ПЛАЩАНЕ » 5. ОГРАНИЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ » 6. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ » ЛИЦЕНЗИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА » СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ » ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ » ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА » ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ » ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ APP STORE » ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА » СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА » НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ РАЗПОРЕДБИ » ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И УСЛОВИЯТА » 7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ » ПРИЛОЖИМО ПРАВО » ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАРУШЕНИ АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА » УВЕДОМЛЕНИЕ » КОНТАКТИ »

1. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Тези Условия за използване на услугите („Условията“) уреждат достъпа и използването от Ваша страна като физическо лице, без значение от мястото, използваните средства за достъп на приложението, съдържанието, продуктите и услугите („Услугите“), предоставени за Вас от страна на АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ ООД (AUDIOGUIDE BULGARIA Ltd ), регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 204808481, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1407, ул. Кораб планина № 28.

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ

Като достъпвате и използвате Услугите, Вие се съгласявате с тези Условия и се обвързвате с тях, което създава договорни отношения между Вас и AUDIO GUIDE BULGARIA. В случай, че не сте съгласни с Условията, не можете да достъпвате или използвате Услугите. Тези условия изрично отменят всякакви предходни споразумения между Вас и AUDIO GUIDE BULGARIA. AUDIO GUIDE BULGARIA може да прекрати действието на тези Условия или предоставянето на която и да било от Услугите по отношение на Вас, както и да прекрати изцяло предоставянето или достъпа до която и да било от услугите или части от нея по всяко време и поради всякаква причина.

Към някои Услуги може да се прилагат допълнителни условия, като например политика на конкретно събитие, дейност или промоция. Вие ще бъдете уведомявани за такива допълнителни условия при използването на съответните Услуги. Допълнителните условия действат заедно със и ще се считат за част от Условията за целите на предоставяне на съответната Услуга. Допълнителните условия ще имат предимство пред тези Условия в случай на конфликт между разпоредбите по отношение на съответните Услуги.

AUDIO GUIDE BULGARIA може периодично да изменя Условията по отношение на Услугите. Измененията ще влизат в сила от момента на публикуването от страна на AUDIO GUIDE BULGARIA на изменените Условия на това място или на изменените политики или допълнителни условия на съответните Услуги. Продължаващият достъп до Услугите от Ваша страна след такова публикуване ще се счита за Вашето съгласие с изменените Условия.
Вие не можете да прехвърляте правата и задълженията си съгласно тези Условия без предварителното писмено съгласие на AUDIO GUIDE BULGARIA. AUDIO GUIDE BULGARIA може да прехвърля правата и задълженията си по тези Условия без Вашето съгласие: (i) на свой клон или представителство (ii) на лице, придобило собствеността, бизнеса или активите на AUDIO GUIDE BULGARIA (iii) на правоприемник при сливане. Всяко твърдяно прехвърляне в нарушение на този параграф ще бъде недействително. Между Вас, AUDIO GUIDE BULGARIA или който и да е Доставчик на услуги не възниква дружество, трудов договор или представителство в резултат на използването на Услугите от Ваша страна. В случай, че която и да е разпоредба от тези Условия се окаже невалидна или неприложима, тя ще се счита за недействителна и останалите разпоредби ще се прилагат в пълен обем. Ако AUDIO GUIDE BULGARIA не се възползва от свои права или разпоредби на Условията, това не означава отказ от такива права или разпоредби, освен ако такъв не е направен изрично в писмена форма от страна на AUDIO GUIDE BULGARIA.
Събирането и използването на лична информация от наша страна във връзка с Услугите се подчинява на Правилата за поверителност, които може да намерите на адрес https://www.audio-guide.bg/uslovia/

2. УСЛУГИТЕ

Приложението и Уебсайтът на AUDIO GUIDE BULGARIA Ви предоставят възможност да получавате услуги и информация, предоставяни от трети лица – доставчици („Доставчици на услуги“). Във връзка с Услугите, Уебсайтът и Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA Ви дават възможност да достъпвате Услугите, предоставяни от AUDIO GUIDE BULGARIA, описани по-горе в Част 1.

Услугите представляват технологична платформа, която дава възможност на потребителите на мобилното приложение или уеб страницата на AUDIO GUIDE BULGARIA да ползват услуги, предоставяни от АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ или от трети лица – доставчици на услуги и може да включват:

• Продажба на аудио записи за различни маршрути;
• новини и актуална информация за дадено населено място или курорт, събития, атракциони, турове, търговски обекти, туристически и културни обекти, места за посещение, търговски оферти
• местоположение и упътвания към важни туристически обекти, административни сгради, бизнес центрове и др.;
• други услуги, предназначени за крайни потребители
Освен ако друго не е уговорено изрично в допълнително споразумение между Вас и AUDIO GUIDE BULGARIA, Услугите се предоставят изключително за лично ползване с нетърговска цел.

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Платформата AUDIO GUIDE BULGARIA, за която е разработена апликация и уебсайт,предлага на потребителите следните Услуги:

1. Слайдър/Топ новини – основни новини и актуална информация за дадено населено място или курорт. Информацията може да бъде предоставена от трети лица (медии, новинарски агенции, журналисти и др.),фирми/лица, упражняващи търговска дейност, които не са свързани с AUDIO GUIDE BULGARIA. AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност за достоверността или спазването на приложимите законови разпоредби от страна на такива трети лица. В случай че установите, че даден материал нарушава закона или добрите нрави или представлява невярна информация, може да сигнализирате за това на manager@audio-guide.bg

2. Секции „Top events/Топ събития“, „Popular Attractions/Популярни атракции“, „Hot Deals/Горещи оферти“, AUDIO GUIDE BULGARIA Recommends/ AUDIO GUIDE BULGARIA препоръчва – предоставя възможност на всеки потребител да закупува аудио записи на различни езици, за различни събития, турове и атракции.

3. Интерактивна карта – местоположение и упътвания към важни туристически обекти, административни сгради, бизнес центрове, търговски обекти и др. Информацията, съдържаща се в картата се подава от собствениците на обектите или лицата, които ги управляват. AUDIO GUIDE BULGARIA полага разумни усилия да поддържа информацията актуална, но не проверява всяка подадена информация и не носи отговорност за нейната точност. В случай, че установите неточности, може да сигнализирате за това на manager@audio-guide.bg

4. Модул „За града“ – информационен канал за дадено населено място или курорт, който включва следните направления:
4.1. Новини/Меню „ЗА ГРАДА“ – всички важни новини, свързани с дадено населено място или курорт, включително промяна в правилника и общите условия на търговските сделки, ремонти, аварии, изменение на движението, предстоящи събития, промоционални условия за закупуване на билети и др. Информацията може да бъде предоставена от трети лица (медии, новинарски агенции, журналисти и др.),фирми/лица, упражняващи търговска дейност, които не са свързани с AUDIO GUIDE BULGARIA. AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност за достоверността или спазването на приложимите законови разпоредби от страна на такива трети лица. В случай че установите, че даден материал нарушава закона или добрите нрави или представлява невярна информация, може да сигнализирате за това на manager@audio-guide.bg
4.2 „ЗА ГРАДА“ – предоставя информация за курорта/града, история и значими сгради, инфраструктура, административни центрове и развитие;

4.3 „МЕСТА/POI“ - включва интересни места за посещение в курорта и околните градове;

4.4 „ПОЛЕЗНО/Emergency“ - предлага информация за спешни телефони и посолства на различни държави;

4.5 „БИЗНЕС/BUSINESS“ - дава информация за частни търговски дружества,които предлагат търговски оферти и/или се рекламират в приложението - в града/курорта и околните градове.

5. AUDIO GUIDE BULGARIA предоставя възможност на всеки потребител да закупува аудио записи на различни езици, турове и атракции в града и околните му градове при последователно следване на стъпки по резервация, избор от определени категории и цени, предоставяни от доставчика на услуги и осъществяване на онлайн плащане. Приложението позволява генерирането на електронни билети и/или ваучери в профила на потребителя (в приложението) след извършване на плащане. За удобство на клиента електронните билети и/или ваучери ще бъдат изпращани и чрез електронна поща след обработване на плащане на предоставения от потребителя имейл.

AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност при предоставяне на грешни данни относно имейл адреса от страна на потребителя или при невъзможност на потребителя да осъществи достъп до електронната си пощенска кутия. Личните данни ще се обработват при спазване на изискванията на европейското и българското законодателство.

ЛИЦЕНЗ

В случай, че приемете и спазвате Условията, AUDIO GUIDE BULGARIA Ви предоставя ограничено, неизключително и непрехвърлимо право да: (i) достъпвате и използвате приложенията на Ваше мобилно устройство единствено във връзка с използването на Услугите от Ваша страна и (ii) да достъпвате и използвате всякакво съдържание, информация и свързани материали, които могат да бъдат достъпни чрез Услугите, във всеки отделен случай единствено за Ваши лични нужди с нетърговска цел. Всички права, които не са предоставени изрично, са запазени за AUDIO GUIDE BULGARIA и праводателите на AUDIO GUIDE BULGARIA.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вие нямате право: (i) да премахвате означителни знаци за авторски права, търговски марки или други индикации за собственост от каквато и да било част от Услугите (ii) да възпроизвеждате, изменяте, създавате производни произведения, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, продавате, препродавате, прехвърляте, показвате и изпълнявате публично, излъчвате по безжичен път или по кабел или да осигурявате достъп до Услугите, освен когато това е изрично разрешено от AUDIO GUIDE BULGARIA (iii) да декомпилирате или разглобявате Услугите или да създавате нови по тяхно подобие (iv) да поставяте връзки, да създавате локални копия или огледални записи на каквато и да било част от Услугите (v) да създавате или стартирате програми или кодове за четене, индексиране, проучване или друга форма на събиране на данни от каквато и да било част от Услугите или прекомерно да затруднявате или препятствате операциите и функционалностите на каквато и да било част от Услугите или (vi) да опитвате да получите неоторизиран достъп до или да нарушавате каквато и да било част от Услугите или свързаните с тях системи и мрежи.

ТРЕТИ ЛИЦА – ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Услугите може да се предоставят или достъпват във връзка с услуги и съдържание на трети страни (включително реклама), които AUDIO GUIDE BULGARIA не контролира. Вие се съгласявате, че по отношение на използването на такива услуги и съдържание на трети лица то Ваша страна имат действие различни условия за използване и правила за поверителност. Такива услуги на трети лица се предоставят без одобрението на AUDIO GUIDE BULGARIA и AUDIO GUIDE BULGARIA няма при никакъв случай да носи отговорност за продукти или услуги на такива трети лица. В допълнение, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation или BlackBerry Limited може да са трети лица – бенефициери по този договор, в случай, че достъпвате Услугите чрез приложения, разработени за операционни системи Apple iOS, Android, Microsoft Windows, или Blackberry, съответно. Тези трети лица – бенефициери не са страни по този договор и не носят отговорност за предоставянето или поддръжката на Услугите. Вашето използване на такива устройства се подчинява на приложимите правила на съответното трето лице – бенефициер.

Използването на Услугите се подчинява на приложимите нормативни разпоредби на територията на съответното населено място.

СОБСТВЕНОСТ

Услугите и всички техни части са и остават собственост на AUDIO GUIDE BULGARIA или на праводателите на AUDIO GUIDE BULGARIA. Нито тези Условия, нито използването на Услугите от Ваша страна Ви прехвърля някакви права: (i) върху Услугите, освен по отношение на ограничения лиценз, описан по-горе, или (ii) да използвате какъвто и да било начин името, логото, наименованията на продуктите и услугите на AUDIO GUIDE BULGARIA, търговски марки или марки за услуги на AUDIO GUIDE BULGARIA или праводатели на AUDIO GUIDE BULGARIA.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

Като използвате приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и/или Услугите, вие встъпвате в договор с AUDIO GUIDE BULGARIA („Договорът“). За да може да използвате Приложението или Услугите, първо трябва да създадете Ваш личен потребителски профил. За да направите това, трябва да предоставите на AUDIO GUIDE BULGARIA Ваша лична информация, мобилен номер и данни на банкова карта. При успешна регистрация в AUDIO GUIDE BULGARIA, AUDIO GUIDE BULGARIA ще Ви предостави личен профил, до който ще имате достъп чрез избрана от Вас парола.

За да използвате Услугите, трябва да се регистрирате и да поддържате Вашия профил за Услугите („Профил“). За да имате Профил, трябва да сте навършили 18 години. За използването на някои услуги е възможно до се изисква да сте пълнолетен съгласно законодателството на държавата, в която пребивавате (в случай, че пълнолетието настъпва на възраст, различна от 18 години) и да сте способен да сключвате договори съгласно законодателството на държавата, в която пребивавате. Регистрацията изисква да предоставите на AUDIO GUIDE BULGARIA някои лични данни включително Вашето име, адрес, мобилен номер и възраст, както и поне един валиден метод на плащане (банкова карта или одобрен партньор за плащане). Вие се съгласявате да поддържате информацията в Профила си точна, пълна и актуална. Нарушаването на това правило, включително притежаването на изтекъл или невалиден метод за плащане, може да доведе до невъзможност да използвате Услугите или до прекратяването на договора на AUDIO GUIDE BULGARIA с Вас. Вие носите отговорност за всички действия, извършени чрез Вашия Профил и се съгласявате да поддържате сигурността и да пазите в тайна Вашите потребителско име и парола по всяко време. Освен ако друго не е разрешено писмено от AUDIO GUIDE BULGARIA, имате право да притежавате само един Профил.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Услугите не са достъпни за лица под 18 години. Вие нямате право да упълномощавате трети лица да използват Вашия Профил или да разрешавате на лица под 18 години да ползват услуги от Трети лица – доставчици, освен ако не ги придружавате лично. Вие нямате право да прехвърляте Профила си на никое физическо или юридическо лице. Ви се съгласявате да спазвате всички приложими нормативни актове при използването на Услугите и може да използвате Услугите само за разрешени от закона цели. При използването на Услугите Вие няма да създавате неудобства или притеснение или да увреждате собственост на Трето лице – доставчик или на което и да било трето лице. В някои случаи може да бъде поискано да се идентифицирате, за да използвате Услугите и Вие се съгласявате, че може да Ви бъде отказан достъп до тях ако не успеете да докажете самоличността си.

ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Със създаването на Профила си, Вие се съгласявате, че Услугите може да Ви изпращат текстови съобщения (SMS) и имейли като част от нормалния си начин на работа.

ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ

AUDIO GUIDE BULGARIA може, по свое усмотрение, да създава промоционални кодове, които може да се получават в Профила Ви, или други предимства, свързани с Услугите или с услуги на Трето лица – доставчик, при допълнителни условия, които AUDIO GUIDE BULGARIA ще определя за всеки промоционален код („Промо кодове“). Ви се съгласявате, че Промо кодовете: (i) трябва да бъдат използвани по законосъобразен начин от своите адресати и за целите, за които са издадени (ii) не могат да се копират, продават или прехвърлят по какъвто и да и начин, или да се предоставят публично, освен когато това е изрично разрешено от AUDIO GUIDE BULGARIA (iii) могат да бъдат отменени от AUDIO GUIDE BULGARIA по всяко време и по всякаква причина, без AUDIO GUIDE BULGARIA да носи отговорност за това (iv) могат да бъдат използвани само при спазване на специалните условия, определени от AUDIO GUIDE BULGARIA (v) не могат да се разменят да пари и (vi) валидността им може да изтече преди да са използвани. AUDIO GUIDE BULGARIA си запазва правото да удържа и прихваща кредити или други предимства, получени чрез използване на Промо кодовете от Вас или друг потребител, ако установи, че Промо кодът е използван погрешно, незаконно, чрез измама или в нарушение на приложимите правила за Промо кода или тези Условия.

СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

AUDIO GUIDE BULGARIA може, по свое усмотрение да разрешава предаването, качването, публикуването или осигуряването на достъп по друг начин чрез Услугите на текстово, звуково и/или видео съдържание и информация, включително коментари и обратна връзка за Услугите, подаване на молби за поддръжка, участие в състезания и промоции („Потребителско съдържание“). Всяко Потребителско съдържание, създадено от Вас, остава Ваша собственост. С предоставянето на Потребителско съдържание на AUDIO GUIDE BULGARIA, Вие давате на AUDIO GUIDE BULGARIA съгласието си, безвъзмездно, неотменимо и неограничено със срок, за територията на целия свят, да преотстъпва, използва, копира, изменя, създава производни произведения, разпространява, показва и изпълнява публично, предава, препредава, осигурява достъп до и използва по какъвто и да било начин такова Потребителско съдържание, с всички средства налични към момента или такива, които може да бъдат създадени в бъдеще (включително във връзка с Услугите, дейността на AUDIO GUIDE BULGARIA и сайтове и услуги на трети лица), без необходимост от допълнително уведомяване или съгласие от Ваша страна и без изискване за плащане към Вас или което и да било трето лице.

Вие декларирате и гарантирате, че (i) сте единствен собственик на цялото Потребителско съдържание или имате всички права и съгласия, необходими за да дадете на AUDIO GUIDE BULGARIA описаното по-горе съгласие и (ii) нито Потребителското съдържание нито неговото публикуване, качване или осигуряване на достъп до него по друг начин от Ваша страна, нито използването от страна на AUDIO GUIDE BULGARIA на Потребителско съдържание по силата на даденото съгласие, нарушават или ще нарушават права на интелектуална собственост или лични права, или ще нарушават който и да било приложим закон или друг нормативен документ.

Вие се съгласявате да не предоставяте Потребителско съдържание което е клеветническо, обидно, нецензурно, порнографско, провокира насилие и омраза, или е неприемливо по какъвто и до е друг начин, определен от AUDIO GUIDE BULGARIA, или е обект на закрила на права на интелектуална собственост на трето лице, независимо зали този материал е защитен от закона. AUDIO GUIDE BULGARIA има право, но не и задължение, да преглежда и да премахва Потребителско съдържание по своя преценка по всяко време, без предизвестие.

ДОСТЪП ДО МРЕЖА И УСТРОЙСТВА

Използване на предоставяните чрез AUDIO GUIDE BULGARIA Услуги изисква непрекъсната връзка с интернет мрежата. Вие носите отговорност за получаване на достъп до мрежата, необходим за използване на Услугите. Таксите на Вашата мобилна мрежа за данни и съобщения може да се прилагат, когато използвате Услугите от безжично устройство. Вие носите отговорност за придобиването и поддържането на съвместими устройства, необходими за достъп и използване на Услугите и Приложенията. AUDIO GUIDE BULGARIA не гарантира, че Услугите, или каквато и да било част от тях, ще функционират на определен вид устройство. В допълнение, Услугите може да бъдат засегнати от дефекти и забавяне, причинени от използването на интернет и електронни съобщения.

4. ПЛАЩАНЕ

AUDIO GUIDE BULGARIA не събира от потребителите възнаграждения за използването на платформата и за предоставяните от AUDIO GUIDE BULGARIA Услуги. AUDIO GUIDE BULGARIA си запазва правото да въвежда такси за използване на Приложението и/или Услугите. В случай, че AUDIO GUIDE BULGARIA въведе такива такси, AUDIO GUIDE BULGARIA ще Ви информира съответно и ще Ви даде възможност да продължите или да прекратите Договора, по Ваш избор.
Цените, приложими за услугите, предлагани от AUDIO GUIDE BULGARIA, се определят от AUDIO GUIDE BULGARIA, който предоставя съответните услуги. Тези цени могат да бъдат открити на Уебсайта или чрез Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.

Вие ще плащате за използването на услугите на AUDIO GUIDE BULGARIA, Вие се съгласявате, че ще заплащате всички услуги, предоставяни от AUDIO GUIDE BULGARIA. AUDIO GUIDE BULGARIA има право да изиска плащане от Вашата банкова карта (предоставена от Вас при регистрацията) за услугите (включително за данъци, такси и лихви за забава, когато е приложимо) ползвани от Вас или във връзка с Вашия Профил. Вие отговаряте за навременните плащания на всички суми и за предоставянето на AUDIO GUIDE BULGARIA на валидна банкова карта за плащане по всяко време. AUDIO GUIDE BULGARIA използва трето лице за обработване на плащанията („Обработващ плащанията“) за свързване на Вашата банкова карта с платформата на AUDIO GUIDE BULGARIA и Услугите. Обработването на плащанията във връзка с използването на платформата AUDIO GUIDE BULGARIA и Услугите от Ваша страна, ще се регулира от условията и Правилата за поверителност на Обработващия плащанията и на издателя на Вашата банкова карта. При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност за грешки на Обработващия плащанията. Във връзка с използването на Услугите от Ваша страна, AUDIO GUIDE BULGARIA ще получи някои данни за транзакциите, които AUDIO GUIDE BULGARIA може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки.

AUDIO GUIDE BULGARIA си запазва правото да въвежда, премахва или изменя цените за някои Услуги, по всяко време и по своя преценка. AUDIO GUIDE BULGARIA ще полага разумни усилия да Ви информира за приложимите цени на Услугите към момента на тяхното заявяване от Ваша страна, без това да се отразява на Вашата отговорност да заплатите дължимите Суми, натрупани през Вашия Профил, независимо дали сте били наясно с техния размер. AUDIO GUIDE BULGARIA може да предлага промоционални условия и отстъпки на някои потребители, което да доведе до различни суми, начислени за ползване на сходни стоки или услуги, получени чрез Услугите. Вие се съгласявате, че такива промоционални условия и отстъпки, освен ако са предложени на Вас, няма да имат отношение към Вашето използване на Услугите и Сумите, начислени на Вас.

Вие имате право без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина да се откажете от сключения Договор в срок до 24 /двайсе и четири/ часа, преди избраната от вас дата за получаване на услугата. За да упражните правото си на отказ Вие трябва да информирате AUDIO GUIDE BULGARIA преди настыпване на 24 /двайсе и четири/ часовия срок, като заявите недвусмислено решението си за отказ от Договора с изрично писмено заявление в свободен текст, изпратено на manager@audio-guide.bg.. В случай, че Вие упражните правото си на отказ AUDIO GUIDE BULGARIA се задължава да Ви възстанови в пълен размер платените от Вас суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Вие сте упражнили правото си на отказ от сключения Договор. Обработващият плащанията и AUDIO GUIDE BULGARIA не начисляват допълнителни такси и разходи при връщане на извършено плащане при упражнено право на отказ. Начисляването на допълнителни разходи и такси е свързано с конкретните условия, които Вие имате с издателя на Вашата банкова карта.

С приемането на настоящите Общи условия Вие заявявате, че сте запознат, че няма право на отказ по отношение за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с Вашето изричното предварително съгласие и потвърждение от Ваша страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика на услуги, както и в останалите хипотези предвидени в закона за защита на потрбителите.

AUDIO GUIDE BULGARIA използва услугите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) за обработване на плащания. ПИБ е банкова институция, регистрирана в България, която се подчинява на правото на България и ЕС. AUDIO GUIDE BULGARIA не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. Като попълвате тези данни, Вие ги предоставяте директно на ПИБ. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на ПИБ, може да направите това на уебсайта на ПИБ (www.fibank.bg).

5. ОГРАНИЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност за информацията предоставена от трети лица на Приложението AUDIO GUIDE BULGARIA. Вие се съгласявате, че Вие носите риска от използването на информацията, или на каквито и до било услуги или стоки, поръчани в тази връзка.

AUDIO GUIDE BULGARIA гарантира качеството само на своите услуги, а имено аудио записи на различни езици.

AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност пред Вас във връзка с пропуски на свои служители, представители или подизпълнители, независимо дали такава отговорност произтича от договор, закононарушение (включително поради небрежност), погрешно тълкуване, нарушение на задължения, компенсация или друго.

AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност за вреди, включително пропуснати ползи, загуби на данни, лично увреждане или имуществени вреди свързани с или произтичащи от всякакво използване на Услугите, дори в случай, че AUDIO GUIDE BULGARIA е информирано за възможността за настъпване на такива вреди.

Ограниченията в Част 5 нямат за цел да ограничат отговорността или да нарушат правата Ви като потребител, които не могат да бъдат отменени съгласно действащото законодателство.

6. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Вие се съгласявате, че всеки спор или иск, произтичащ от тези Условия или тяхното нарушаване, прекратяване, принудително изпълнение, тълкуване или валидност или от използването на Услугите (заедно „Спорове“) ще се разрешава от българските съдилища, в съответствие с приложимото законодателство на Република България, включително по отношение на юрисдикцията на съответния съд относно конкретен Спор.

ЛИЦЕНЗИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА

За целите на този раздел се прилагат следните дефиниции:

„Съдържание“ означава всяко съдържание включено или показвано, включително, но не само: лога, икони, търговски марки, текст, графичен текст, графика, снимки, видео, звук, музика, софтуер (с изключение на Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA), мнения, забележки, коментари, художествено оформление, връзки, въпроси, предложения, информация или други материали.

„Съдържание на AUDIO GUIDE BULGARIA “ означава Съдържание, собственост или използвано от AUDIO GUIDE BULGARIA, неговите представители или праводатели, до което е осигурен достъп чрез Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, включително всяко съдържание, отстъпено от трета страна, с изключение на Потребителското съдържание.

„Потребител“ е лице, което достъпва или използва Услугите или Приложението и уебсайта на AUDIO GUIDE BULGARIA – www.audio-guide.bg.

„Потребителско съдържание“ е Съдържание, което Потребителят публикува, качва, подава или излъчва, за да осигури достъп до него чрез Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA.

„Колективно съдържание“ означава заедно Съдържанието на AUDIO GUIDE BULGARIA и Потребителското съдържание.

При съгласието Ви с Условията, AUDIO GUIDE BULGARIA Ви дава ограничено, неизключително и непрехвърлимо право:
да разглеждате, сваляте и разпечатвате Съдържание на AUDIO GUIDE BULGARIA единствено за Ваши лични, нетърговски цели и да разглеждате Потребителско съдържание до което имате разрешен достъп, единствено за Ваши лични, нетърговски цели. Вие нямате право да преотстъпвате правата, получени съгласно този раздел. Вие нямате право да използвате, копирате, адаптирате, изменяте, създавате производни произведения, разпространявате, лицензирате, продавате, прехвърляте, показвате или изпълнявате публично, възпроизвеждате, предавате, препредавате, излъчвате по безжичен път или по кабел, осигурявате достъп до или по друг начин да използвате Уебсайта, Услугите, Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или Колективно съдържание, освен доколкото това е изрично разрешено в тези Условия.Вие не можете да използвате Колективно съдържание без предварителното писмено съгласие на AUDIO GUIDE BULGARIA. Вие не получавате никакви лицензи или права да използвате интелектуална собственост на AUDIO GUIDE BULGARIA или неговите праводатели, с изключените на лицензите и правата, които са Ви изрично отстъпени с тези Условия.

СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

AUDIO GUIDE BULGARIA може по своя преценка да позволи на потребителите да публикуват, качват, подават или излъчват Потребителско съдържание на Уебсайта и в социалните мрежи – Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter или чрез Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA. Потребителското съдържание ще се счита за неконфиденциално и незащитено от права на собственост. С предоставянето на Потребителско съдържание на AUDIO GUIDE BULGARIA, Вие давате на AUDIO GUIDE BULGARIA съгласието си, безвъзмездно, неотменимо и неограничено със срок, за територията на целия свят, да преотстъпва, използва, копира, изменя, създава производни произведения, разпространява, показва и изпълнява публично, предава, препредава, осигурява достъп до и използва по какъвто и да било начин такова Потребителско съдържание, с всички средства налични към момента или такива, които може да бъдат създадени в бъдеще (включително във връзка с Услугите, дейността на AUDIO GUIDE BULGARIA и сайтове и услуги на трети лица), без необходимост от допълнително уведомяване или съгласие от Ваша страна и без изискване за плащане към Вас или което и да било трето лице.

Вие разбирате, че AUDIO GUIDE BULGARIA действа единствено като пасивен преносител на Потребителско съдържание и не носи отговорност пред Вас или пред трети лица за съдържанието или точността на Потребителско съдържание. AUDIO GUIDE BULGARIA няма да следи непрекъснато Потребителското съдържание публикувано от Вас или споделено между Потребители, нито ще има задължение за това. Без това да отменя предната договорка, Вие се съгласявате, че всички бележки, мнения, коментари, предложения и друга информация, изразена или включена в Потребителското съдържание не представлява мнение на AUDIO GUIDE BULGARIA.

Всяко използване на Потребителско съдържание от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Вие декларирате и гарантирате, че всяко Потребителско съдържание, публикувано от Вас е оригинално и не копира произведения на трети лица, нито нарушава техни права на интелектуална собственост или лични права и не съдържа обидни или клеветнически твърдения.

В допълнение, Вие декларирате и гарантирате, че можете да давате съгласието, описано в този параграф.
Вие се съгласявате, че Вие, а не AUDIO GUIDE BULGARIA, неговите свързани лица и праводатели, носите отговорност за вреди, загуби и разноски, причинени на AUDIO GUIDE BULGARIA или неговите свързани лица във връзка с Потребителско съдържание, публикувано от Вас или друго реализирано от Ваша страна използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA.

AUDIO GUIDE BULGARIA си запазва правото по своя преценка да блокира или премахва (изцяло или отчасти) всякакво Потребителско съдържание публикувано от Вас, за което AUDIO GUIDE BULGARIA прецени, че не съответства на тези Условия или приложими норми (включително материали, които нарушават или могат да нарушават права на интелектуална собственост или лични права на трети лица), или по друга причина са неприемливи за AUDIO GUIDE BULGARIA.

Вие се съгласявате своевременно да уведомявате AUDIO GUIDE BULGARIA за Потребителско съдържание, което нарушава тези Условия. Вие се съгласявате да предоставяте достатъчно информация, за да може AUDIO GUIDE BULGARIA да провери дали това Потребителско съдържание нарушава Условията. AUDIO GUIDE BULGARIA се съгласява да положи дължимата грижа да извърши проверка и да предприеме действия по свой преценка. AUDIO GUIDE BULGARIA не гарантира, че ще блокира или премахне (изцяло или отчасти) такова Потребителско съдържание.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

В случай, че спазвате тези Условия, AUDIO GUIDE BULGARIA Ви предоставя ограничено, неизключително и непрехвърлимо право да свалите и инсталирате копие на Приложението на едно мобилно устройство, което притежавате или използвате и да ползвате това копие на Приложението единствено за Ваши лични нужди.

Вие не можете да лицензирате, сублицензирате, продавате, препродавате, отстъпвате или използвате по друг начин за търговски цели или да осигурявате достъп на трети лица до Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA по какъвто и да било начин; да изменяте или създавате производни произведения, базирани на Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA; да създавате интернет връзки към Услугите, или което и да е приложение на друг сървър или безжично или интернет базирано устройство; да разглобявате Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, за да създавате конкурентен продукт или услуга; да създавате продукти, които използват сходни идеи, функции или графики с тези на Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или да копирате идеи, възможности, функции или графики от Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или да стартирате автоматизирана програма или код, включително, но не само web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses or worms, или каквато и да било програма, която може да извършва множество заявки в секунда или да затрудни или възпрепятства предоставянето на Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA.

Вие нямате право да:
• изпращате непоискани или повтарящи се съобщения в нарушение на приложимото законодателство;
• изпращате или съхранявате нарушаващи, нецензурни, заплашителни, клеветнически или други незаконни материали, включително материали, нарушаващи правата на децата или лични права на трети лица;
• изпращате или съхранявате материали, съдържащи софтуерни вируси, „червеи“, „троянски коне“ или друг зловреден компютърен код, файлове, скриптове или програми;
• нарушавате целостта на Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или данните, които се съдържат в тях;
• опитвате да получите неразрешен достъп до Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или други свързани мрежи или системи.
• AUDIO GUIDE BULGARIA има право да извършва проверки за нарушения на горните условия с всички разрешени от закона средства. AUDIO GUIDE BULGARIA може да поиска съдействие от правоохранителни органи за преследването на потребители, нарушили тези Условия. Вие се съгласявате, че AUDIO GUIDE BULGARIA няма задължение да следи Вашия достъп или използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или Колективно съдържание, или да преглежда и редактира Колективно съдържание, но има правото да извършва това за целите на дейността на Уебсайта, Услугите и Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, за да осигури спазването на тези Условия, на приложими норми, или на решения на съдебни, административни или други държавни органи. AUDIO GUIDE BULGARIA си запазва правото, по всяко време и без предизвестие да премахва достъпа до Колективно съдържание, което по преценка на AUDIO GUIDE BULGARIA нарушава тези правила или уврежда Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA.

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

AUDIO GUIDE BULGARIA уважава авторските права и очаква същото от страна на потребителите. Политиката на AUDIO GUIDE BULGARIA е да прекратява използването на Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и Услугите на Потребители или собственици на Профили, които системно нарушават или се предполага, че нарушават авторски и сродни права.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Единствено AUDIO GUIDE BULGARIA (и където е приложимо, неговите праводатели) притежават всички права, включително свързани права на интелектуална собственост, върху Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и всички предложения, искания за подобрения, обратна връзка, препоръки и друга информация, предоставена от Вас или друго лице във връзка с Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA.

Тези условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост във връзка с Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или други права на интелектуална собственост, притежавани от AUDIO GUIDE BULGARIA. Името и логото на AUDIO GUIDE BULGARIA и продуктовите наименования, свързани с Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и Услугите, са запазени марки на AUDIO GUIDE BULGARIA, свързаните с него лица или трети лица и никакви права за тяхното използване не се предоставят.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ APP STORE

По отношение на Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, достъпно или свалено през магазина за приложения на Apple („Приложение от App Store“), Вие ще използвате Приложението от App Store само:
На устройство с марката на Apple, което използва операционна система iOS (специализирана операционна система на Apple) и съобразно „Условията за използване“, описани в Общите условия на магазина за приложения на Apple. AUDIO GUIDE BULGARIA си запазва всички права върху Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, които не са Ви изрично предоставени с тези Условия.

Вие се съгласявате, че тези условия са валидни между Вас и AUDIO GUIDE BULGARIA, не и Apple и AUDIO GUIDE BULGARIA, а не Apple ще носи отговорност за Приложението от App Store и неговото съдържание. Apple няма задължение да осигурява услуги по поддръжка по отношение на Приложението от App Store.

В случай, че Приложението от App Store не отговаря на приложимо гаранционно условие, Вие може да уведомите Apple и когато е приложимо, Apple ще Ви възстанови стойността на Приложението от App Store до максималния размер, разрешен от приложимия закон. Apple няма други гаранционни задължения по отношение на Приложението от App Store. В отношенията между AUDIO GUIDE BULGARIA и Apple, всички искове, загуби, отговорност, вреди, разходи и разноски във връзка с несъответствието с гаранциите, ще бъдат отговорност на AUDIO GUIDE BULGARIA.

Вие и AUDIO GUIDE BULGARIA се съгласявате, че в отношенията между AUDIO GUIDE BULGARIA и Apple, Apple не носи отговорност за Ваши искове или искове на трети страни във връзка с Приложението от App Store или Вашето използване на това приложение, включително но не само по отношение на:
• Претенции във връзка с продуктите;
• Претенции за несъответствие на Приложението от App Store с приложими законови или регулаторни изисквания или
• Искове по силата на законодателството за защита на потребителите или подобно законодателство.

Вие и AUDIO GUIDE BULGARIA се съгласявате, че в случай на претенции от страна на трети лица, че Приложението от App Store или Вашето използване на това приложение нарушават права на интелектуална собственост на трети лица, в отношенията между AUDIO GUIDE BULGARIA и Apple, AUDIO GUIDE BULGARIA, а не Apple ще носи отговорност за проверката, защитата, споразумението или отхвърлянето на такива искове за нарушени права на интелектуална собственост до степента, изискуема съгласно това Споразумение.

Вие и AUDIO GUIDE BULGARIA се съгласявате, че Apple и неговите представители са трети лица – бенефициери във връзка с Вашето право да използвате Приложението от App Store и че с приемането на тези Условия Apple има правото да упражнява принудително правата си съгласно тези Условия, във връзка с Вашето право да използвате Приложението от App Store, спрямо Вас като трето лице – бенефициер.
Без това да ограничава разпоредбите на тези Условия, Вие се задължавате да се съобразявате с всички приложими условия на трети лица, когато използвате Приложението от App Store.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА

По време на използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, може да се предоставят връзки към уебсайтове, които са собственост или се контролират от трети лица, за целите на кореспонденция, получаване на стоки или услуги или участие в промоции на трети лица. Тези връзки Ви извеждат извън Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и са извън контрола на AUDIO GUIDE BULGARIA.

По време на използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, Вие можете да влизате в кореспонденция с трети лица, да получавате стоки или услуги или да участвате в промоции на трети лица, рекламодатели или спонсори, които представят свои стоки или услуги чрез връзка на Уебсайта или чрез Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или Услугите. Тези връзки Ви извеждат извън Уебсайта, Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и са извън контрола на AUDIO GUIDE BULGARIA. Вероятно е страниците, към които връзките препращат, да имат свои собствени условия, включително политика за поверителност. AUDIO GUIDE BULGARIA не носи отговорност за съдържанието и дейностите на тези уебстраници или за техните условия. Вие ще посещавате такива страници на Ваш собствен риск.

Моля да имате предвид, че такива страници може да изпрашат свои бисквитки до потребителите и да събират информация, включително лични данни. Поради това Ви съветваме да се запознаете с условията за ползване на тези страници, преди да ги използвате.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Този договор между AUDIO GUIDE BULGARIA и Вас по отношение на Условията не се ограничава със срок.

Вие имате право да прекратите договора по отношение на Условията по всяко време, като изтриете Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA от устройството си, като по този начин прекратите използването на Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и Услугите. Вие можете да изтриете своя Профил по всяко време, като следвате инструкциите в приложението AUDIO GUIDE BULGARIA.

AUDIO GUIDE BULGARIA има право да прекратите договора по отношение на Условията по всяко време и с незабавен ефект (като прекрати достъпа Ви до Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA и Услугите), в случай, че:
• нарушите разпоредба на тези Условия или
• злоупотребите с Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или Услугите

AUDIO GUIDE BULGARIA няма задължение да Ви отправя предизвестие при такова прекратяване. След прекратяването, AUDIO GUIDE BULGARIA ще Ви уведоми по реда на тези Условия.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ РАЗПОРЕДБИ

Недействителността на една или повече разпоредби на тези Условия няма да се отрази на действието на останалите разпоредби.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И УСЛОВИЯТА

AUDIO GUIDE BULGARIA си запазва правото по своя преценка да изменя която и да е от разпоредбите на тези Условия, или да променя, отменя или прекратява Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA (включително достъпността на която и да било услуга, база данни или съдържание) по всяко време, като публикува уведомление на Уебсайта или като Ви уведоми чрез Услугите, Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA или електронна поща. AUDIO GUIDE BULGARIA може също да налага ограничения на определени услуги или функции или да ограничава достъпа Ви до всички Услуги без предизвестие и без да носи отговорност за това.

7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия се подчиняват на законите на Република България.

ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАРУШЕНИ АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

Претенциите за нарушени авторски и сродни права се изпращат до упълномощения представител на AUDIO GUIDE BULGARIA. Моля, посетете интернет страницата на AUDIO GUIDE BULGARIA – www.audio-guide.bg за адрес и допълнителна информация.

УВЕДОМЛЕНИЕ

AUDIO GUIDE BULGARIA може да Ви отправя уведомления чрез Услугите или Приложението на AUDIO GUIDE BULGARIA, или чрез електронна поща на посочен от Вас адрес, или чрез писмено уведомление на посочен от Вас адрес.

КОНТАКТИ

Потребителите/клиентите може да се свържат с AUDIO GUIDE BULGARIA за въпроси или обратна връзка относно Услугите на следния адрес:

България, 1470 София, ул. „Кораб Планина“ № 28
Email: manager@audio-guide.bg
Телeфон +359 888 975 886