Начало English Русский
екскурия в несебър
landmarks

„Аудиогид България“ ООД

„АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Наименование на проекта:Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Регистрационен номер в ИСУН:
BG16RFOP002-2.073-17181

Бенефициент:
„АУДИОГИД БЪЛГАРИЯ“ ООД

Обща стойност на проекта:
4 247.96 лв.

Финансиране от ЕС чрез ЕФРР:
3 610.77 лв.

Национално финансиране:
637.19 лв.

Срок за изпълнение на проекта:
от 25.01.2021 г. до 25.04.2021 г.